กระตุ้นให้บาดเจ็บซ้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซม

“Shock Wave” เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาอาการปวดและการอักเสบเรื้อรังจากกล้ามเนื้อ เยื่อพังผืดและเส้นเอ็น โดยการใช้คลื่นกระแทกจากแรงอัดอากาศปริมาณสูงให้เกิดพลังงานส่งผ่านผิวหนังลงไปยังบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีอาการปวดหรือบริเวณที่มีการอักเสบเรื้อรังให้เกิดการบาดเจ็บซ้าเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อบริเวณนั้นขึ้นมาใหม่

ในปัจจุบันการรักษาด้วยคลื่นกระแทกนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Fogus Shock wave และ Radial Shock wave โดยผลการรักษาแบบ Fogus Shock wave จะเน้นการรักษาอาการปวดหรืออาการบาดเจ็บเนื้อเยื่อชั้นลึกแบบเจาะจงเฉพาะจุด และแบบ Radial Shock wave จะเป็นการรักษาอาการปวดหรืออาการบาดเจ็บเนื้อเยื่อชั้นลึกแบบกระจายหรือบริเวณกว้าง

ประโยชน์ของการใช้ Shock Wave

  • ลดอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อ
  • ลดอาการอักเสบเรื้อรังของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
  • กระตุ้นการทางานของ Fibroblast
  • เร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ
  • กระตุ้นการทางานของเมทาบอลิซึม
  • กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
  • ช่วยสลายหินปูนที่ทาให้เส้นเอ็นอักเสบ

ผู้ที่เหมาะกับการใช้ Shock Wave ในการรักษา

  • 1.บุคคลที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
  • 2. บุคคลที่มีการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆเรื้อรัง
  • 3.บุคคลที่มีการอักเสบของเยื่อพังผืด เช่น รองช้า (Plantar Fasciitis) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ Shock wave จะมีประโยชน์ในการรักษามากมายแต่ก็มีข้อจากัดในการใช้งานคือ ไม่ควรใช้กับเด็ก ไม่ใช้ในบุคคลที่มีการรับรู้ความรู้สึกที่ผิดปกติ ไม่ใช้ในบริเวณแผลเปิด ควรหลีกเลี่ยงการ ใช้ในสตรีมีครรภ์โดยเฉพาะการทาบริเวณหลังหรือท้อง ไม่ทาในผู้ป่วยที่มีไข้ ควรระวังการใช้ในบุคคลที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) เป็นต้น

นอกจากนี้การใช้คลื่นช็อคเวฟในการรักษาอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ คือมีอาการระบมหลังการรักษา ทั้งนี้หากมีอาการระบมมาก สามารถใช้ Cold pack หรือที่ประคบเย็นประคบบริเวณที่ทาการรักษาเพื่อลดอาการระบมได้